Plany zajęć obowiązujące w semestrze letnim

Plany zajęć obowiązujące w semestrze letnim

Plany zajęć obowiązujące w semestrze letnim - rok akademicki 2019/2020:
Kierunek Architektura Wnętrz - studia stacjonarne i niestacjonarne - plany zjazdów.

Zmiany do organizacji roku akdemickiego 2019/2020

Szanowni Studenci,

W załączeniu przekazuję do wiadomości:
1. Aneks nr 3 do Zarządzenia Rektora Uczelni w sprawie organizacji roku akademickiego 2019/2020.
2. Aktualny harmonogram zjazdów obowiązujący w semestrze letnim 2019/2020.

Prosimy o zapoznanie się z załączonymi dokumentami

Uchwały Senatu Bielskiej Wyższej Szkoły im. J. Tyszkiewicza z dnia 29 kwietnia 2020r.

Uchwały Senatu Bielskiej Wyższej Szkoły im. J. Tyszkiewicza z dnia 29 kwietnia 2020r.

Załącznik nr 1 do Uchwały nr 1/04/2020 oraz nr 2/04/2020 Senatu Bielskiej Wyższej Szkoły im. J. Tyszkiewicza z dnia 29 kwietnia 2020 r. - Procedura zaliczania i egzaminowania w trybie zdalnym w zakresie metod weryfikowania efektów uczenia się określonych w sylabusie przedmiotowym oraz w tabeli efektów uczenia się dla każdego kierunku.

Załącznik nr 2 do Uchwały nr 1/04/2020 Senatu Bielskiej Wyższej Szkoły im. J. Tyszkiewicza z dnia 29 kwietnia 2020 r. - Procedura przeprowadzania Egzaminu Dyplomowego w trybie zdalnym w zakresie metod weryfikowania efektów uczenia się określonych w sylabusie przedmiotowym oraz w tabeli efektów uczenia się dla kierunku Kosmetologia.

Załącznik nr 2 do Uchwały nr 2/04/2020 Senatu Bielskiej Wyższej Szkoły im. J. Tyszkiewicza z dnia 29 kwietnia 2020 r. - Procedura przeprowadzania Przeglądu Komisyjnego Semestralnego w trybie zdalnym w zakresie metod weryfikowania efektów uczenia się określonych w sylabusie przedmiotowym oraz w tabeli efektów uczenia się dla kierunku Architektura Wnętrz.

Załącznik nr 3 do Uchwały nr 2/04/2020 Senatu Bielskiej Wyższej Szkoły im. J. Tyszkiewicza z dnia 29 kwietnia 2020 r. - Procedura przeprowadzania Egzaminu Dyplomowego w trybie zdalnym w zakresie metod weryfikowania efektów uczenia się określonych w sylabusie przedmiotowym oraz w tabeli efektów uczenia się dla kierunku Architektura Wnętrz.

Obrony prac dyplomowych na kierunku Architektura Wnętrz

Szanowni Studenci,

Poniżej zamieszczone są harmonogramy obron w dniach 29-30 maja 2020 roku.

Programy - Kosmetologia - studia niestacjonarne - rok akademicki 2019/2020 - aktualizacja: 02.02.2020

Programy - Kosmetologia - studia stacjonarne - rok akademicki 2019/2020 - aktualizacja: 31.01.2020

Kierunek AW - informacje dotyczące prac dyplomowych oraz egzaminu dyplomowego

Szanowni studenci,

Poniżej znajdują się informacje dotyczące niezbędnych dokumentów oraz procedur dopuszczających do obrony pracy:
Kierunek Architektura Wnętrz - Zobacz

Anna Borkowska-Martyna
Kierownik Biura ds. studenckich
BWS im. J. Tyszkiewicza w Bielsku-Białej
tel. (33) 829 72 84
e-mail: anna.borkowska@tyszkiewicz.edu.pl

Organizacja roku akademickiego 2019/2020

Szanowni Studenci,

W załączeniu przekazuję do wiadomości Zarządzenie Rektora Uczelni w sprawie organizacji roku akademickiego 2019/2020.

Z uwagi na przyjęcie bardzo dużej liczby osób na studia niestacjonarne na kierunku kosmetologia informujemy, że Uczelnia dokonała następujących zmian w harmonogramie zjazdów:
1. Ustalono nowe terminy większości zjazdów dla 1 roku,
2. Wprowadzono podział studentów na dwie grupy, z których jedna będzie realizowała zajęcia od piątku do niedzieli, a druga od soboty do poniedziałku.

Prosimy o zapoznanie się z załączonym dokumentem.

Zasady przeprowadzania egzaminu B2

Poniżej zamieszczono dokumenty dotyczące zasad przeprowadzania egzaminu B2 z języka obcego.

Informacja w sprawie korzystania z parkingu

Informuję, że właściciel parkingu wprowadza odpłatność dla wszystkich użytkowników parkingu z dniem 1 stycznia 2020r. Studenci studiów niestacjonarnych chętni do korzystania z parkingu winni zgłosić się osobiście w administracji Uczelni pokój 109 w celu podania numeru telefonu komórkowego i numeru rejestracyjnego samochodu. Są to informacje konieczne do uzyskania Karty Parkingowej, uprawniającej do korzystania z parkingu. Miesięczny abonament za korzystanie z parkingu dla studentów studiów niestacjonarnych wynosi 45 zł brutto, dla studentów studiów stacjonarnych 98,40 zł brutto płatne na ogólne konto Uczelni. Proszę o zapoznanie się z załączonym Regulaminem korzystania z parkingu.

------------
mgr Jerzy Foltyniak – Dyrektor Administracyjny BWS im. J. Tyszkiewicza

Programy - Architektura wnętrz - rok akademicki 2019/2020 - aktualizacja: 08.09.2019

Subskrybuj Tablica ogłoszeń BWS - plany, stypendia, obrony RSS