Dotyczy osób, które będą składać wnioski na stypendia socjalne i zapomogi w roku akademickim 2019/2020

Student, którego miesięczny dochód na osobę w rodzinie jest równy lub mniejszy niż 528,00 zł ma obowiązek dostarczyć zaświadczenie z MOPS/GOPS o sytuacji dochodowej i majątkowej swojej rodziny.
Ustawa z dnia 20 lipca 2018r. Prawo o szkolnictwie wyższym i nauce art. 88 ust 1 pkt. 4 i 5.

------------
Anna Wyrwa – Kierownik Działu Księgowo-Kadrowego
BWS im. J. Tyszkiewicza
ul. Nadbrzeżna 12
43-300 Bielsko-Biała
Tel. 33/829 72 86